Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties. Een aanbieding of (prijs-) opgave bindt JTD Performance niet. Door het geven van opdrachten aan JTD Performance worden onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken. Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen JTD Performance en cliënt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank, waaronder de vestigingsplaats van JTD Performance ressorteert. Omstandigheden buiten onze wil en toedien van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van JTD Performance kan worden verlangd, gelden voor JTD Performance als overmacht en geven aan JTD Performance het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor enige schadevergoeding deswege verplicht te zijn. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting, dat JTD Performance kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd. Voor alle directe schade van cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige- of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van van JTD Performance beperkt tot het bedrag waarvoor JTD Performance zich met betrekking tot niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst heeft verzekerd, dan wel (indien JTD Performance zich niet heeft verzekerd) tot een bedrag waarvoor een met JTD Performance vergelijkbare onderneming zich normaliter pleegt te verzekeren. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken bij cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de overeenkomst met JTD Performance, is deze nimmer aansprakelijk. JTD Performance heeft ten alle tijden het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken, waarbij cliënt aan JTD Performance alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Alle door JTD Performance te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze ons magazijn of bij levering door tussenkomst van JTD Performance het magazijn van onze leveranciers verlaten, voor risico van de cliënt. Ook in geval van franco-levering is cliënt aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden. Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden. Een reclame met betrekking tot geleverde goederen dient schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de goederen, waarover cliënt reclameert, aan JTD Performance kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek mits cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Een reclame als hiervoor bedoeld schort betalingsverplichting niet op. De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van JTD Performance, zolang de koopsom daarvan niet ten volle is voldaan en worden niet eerder eigendom van de cliënt dan na algehele voldoening van het door hem terzake verschuldigde. Betaling dient à contant te geschieden zonder enig aftrek van schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling binnen een eventueel schriftelijk overeengekomen termijn wordt geen rente in rekening gebracht. Indien binnen deze termijn niet is betaald, wordt een rente berekend van 1,5% per maand, gedeelten van een maand voor een gehele maand gerekend vanaf de factuurdatum, een en ander onverminderd de verdere rechten die aan JTD Performance toekomen. Bij uitstaan van onze overeenkomst terzake van enige overeenkomst langer dan 14 dagen, en in ieder geval van wanprestatie jegens JTD Performance door de cliënt gepleegd, is JTD Performance gerechtigd van de cliënt tevens te vorderen alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – die door JTD Performance ter inning van deze vordering worden gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval, waarin JTD Performance zich voor invordering van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,00 zonder dat JTD Performance gehouden is aan te tonen, dat zij ook in deze kosten is vervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons terzake van invordering in rekening brengen. Indien JTD Performance genoodzaakt is het faillissement van de cliënt aan te vragen, dan zijn behalve hoofdsom en rente, tevens alle kosten terzake van een faillissementaanvrage, ook die terzake van de rechtsbijstand, ongeacht deze het gebruikelijke procureurstarief te boven gaan, verschuldigd, zulks tot volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interest. Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met JTD Performance gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van faillissement, surséance, stilliggen of liquidatie van cliënt of het bedrijf van cliënt, wanneer enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft JTD Performance het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onze keuze, zonder dat JTD Performance tot enige schadevergoeding is gehouden en zulks onverminderd de aanspraak op volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die JTD Performance op cliënt heeft, ineens opeisbaar, een en ander onder toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde. Let op: Motortuningparts zijn uitsluitend voor circuit gebruik, JTD Performance is niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van verkeerd gebruik en – of montage. Twijfel je of een artikel gehomologeerd is (dus gebruikt mag worden op de openbare weg) neem dan voor de zekerheid even contact met ons op. Op tuningparts zit geen garantie. Terugsturen Retouren dienen ons franco te bereiken. Prijzen en afbeeldingen Prijs en typefouten voorbehouden. Shopprijzen zijn inclusief 21% BTW. Het is mogelijk dat afbeeldingen afwijken van het echte product.